Algemene voorwaarden

 1. Al onze prijsoffertes worden gegeven zonder enige verbintenis. De verkoop wordt slechts definitief na schriftelijke bevestiging.
 2. Onze agenten en vertegenwoordigers hebben geen enkele bevoegdheid om onze firma te verbinden; om geldig te zijn moeten hun offertes door ons bevestigd worden.
 3. Het toezenden van offertes, catalogi en prijslijsten gebeurt enkel ten documentaire titel en mag niet beschouwd worden als een verbintenis van onzentwege.
 4. De vermelde leveringstermijnen zijn niet strikt toepasselijk. Wij kunnen er niet toe verplicht worden andere schadevergoedingen te betalen dan deze waartoe wij ons persoonlijk verbonden hebben.
 5. De eigendomsoverdracht der waren aan onze klanten heeft plaats in onze gebouwen, zelfs indien die waren FRANCO verzonden werden; het vervoer geschiedt op risico van de bestemmeling die op dat stuk enkel verhaal heeft tegen de vervoerder aan wie hij schriftelijk moet kennis geven van elke beschadiging die hij bij aankomst vaststelt.
 6. Wij verzekeren de waren enkel tegen het vervoergevaar op uitdrukkelijke aanvraag van de klant en dit op zijn kosten.
 7. Wij behouden ons het recht voor goederen aan te rekenen naarmate hun levering, zelfs indien deze slechts gedeeltelijk is.
 8. In geval van een gedeeltelijke levering die niet betaald wordt op de vervaldag behouden wij ons het recht voor het saldo der bestelling te annuleren.
 9. Om ontvankelijk te zijn, moeten de klachten die de klant nodig acht in te dienen, ons schriftelijk toekomen binnen de acht dagen die volgen op de ontvangst van de koopwaren.
 10. Onze schuldvorderingen zijn betaalbaar te Pulderbos op de aangeduide vervaldag. Voor achterstallige bedragen is van rechtswege en zonder ingebrekestelling de intrest van 1,5% per maand verschuldigd.
 11. Daarenboven zal, in geval van niet gerechtvaardigde wanbetaling, het verschuldigd bedrag verhoogd worden met 10%, met een minimum van 50 euro en een maximum van 620 euro.
 12. Alle betwistingen betreffende een verkoop behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbank te Antwerpen.
Webshop ontwikkeld door Brandwolves BVBA