1. Algemeen

1.1 Tenzij anders schriftelijk overeengekomen wordt de klant verondersteld van onderhavige algemene voorwaarden kennis te hebben genomen alsook van de toepassing ervan. Door een bestelling te plaatsen verklaard de klant zich akkoord met onderhavige algemene voorwaarden.

1.2 De eventuele gehele of gedeeltelijke ongeldigheid, nietigheid of onafdwingbaarheid van één of meerdere clausules van onderhavige algemene voorwaarden, laat de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige clausules of het overige gedeelte onverlet.

2. Toepassingsgebied

2.1 Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en bestellingen alsook alle leveringen van artikelen of diensten geleverd door ROGO CP BV, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen tussen partijen.
2.2 Elke aankoop wordt geacht te zijn aangegaan op de maatschappelijke zetel van ROGO CP BV.

3. Artikelen en aanbod

3.1 Tenzij anders vermeld zijn alle aanbiedingen en artikelen van ROGO CP BV, zowel ten aanzien van de prijs als de uitvoering van de levering steeds indicatief en geschieden zij onder voorbehoud van voldoende voorraad. Een aanbieding vervalt indien het artikel waarop de aanbieding betrekking heeft, niet langer beschikbaar is.

3.2 Indien een bepaald artikel niet langer beschikbaar is zal ROGO CP BV de klant hiervan zo snel als mogelijk op de hoogte brengen.

3.3 Indien een bepaald artikel niet langer beschikbaar is ondanks dat de klant dit artikel heeft besteld kan zij ofwel een alternatief artikel bestellen dan wel de bestelling kosteloos annuleren. De reeds betaalde prijs voor de geannuleerde bestelling zal zo spoedig mogelijk worden terugbetaald door ROGO CP BV waarbij eveneens, indien gewenst, een creditnota zal worden opgesteld. Indien de klant opteert om een alternatief artikel te bestellen zal de reeds betaalde prijs, indien nodig, in mindering worden gebracht waarbij een nieuwe factuur zal worden opgemaakt en, indien gewenst, een creditnota.

3.4 ROGO CP BV behoudt zich het recht voor om, op elk ogenblik en zonder voorafgaandelijke kennisgeving, haar aanbod te wijzigen, artikelen te verwijderen of om deze niet langer beschikbaar te maken voor verkoop.

4. Bestellingen

4.1 Bij het plaatsen van een bestelling moet een geldig e-mailadres, facturatiegegevens en, indien van toepassing, een geldig afleveradres worden opgegeven.

4.2 Na het plaatsen van een geldige bestelling zal de klant van ROGO CP BV een bevestiging per e-mail ontvangen inclusief een overzicht van de bestelde artikelen.

5. Annulatie

5.1 Een annulering van een bestelling door de klant moet steeds schriftelijk
gebeuren en is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding door ROGO CP BV.

5.2 In geval van annulering door de klant, is de klant gehouden tot betaling van een forfaitaire schadevergoeding van 40% van het totaalbedrag van de bestelling, onverminderd het recht van ROGO CP BV om haar werkelijke schade te vorderen indien deze het overeengekomen forfait zou overstijgen.

5.3 Onverminderd het voorgaande, heeft ROGO CP BV steeds het recht om de gedwongen uitvoering van de overeenkomst te vorderen.

6. Prijs en betalingsmodaliteiten
6.1 De door ROGO CP BV vermelde prijzen zijn steeds aangegeven in euro (€) en exclusief BTW.

6.2 ROGO CP BV behoudt zich het recht voor om alle prijzen steeds zelf te bepalen alsook op elk ogenblik te wijzigen.

6.3 Enkel de aangegeven prijzen en belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing en dit onder voorbehoud van beschikbaarheid op desbetreffende datum.

6.4 De verschuldigde betaling zal, verhoogd met de BTW, per factuur aangerekend worden aan de klant. Behoudens andersluidende overeenkomst, zijn de facturen van ROGO CP BV betaalbaar op hun vervaldag.

6.5 Facturen dewelke niet binnen de 15 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven en op omstandige wijze worden geprotesteerd, worden als definitief en onherroepelijk beschouwd.

6.6 Elke som dewelke is verschuldigd door de klant, doch niet of niet tijdig op de vervaldag betaald, zal van rechtswege en zonder aanmaning forfaitair en ondeelbaar worden verhoogd met een schadevergoeding van 10%, met een minimum van 250,00 euro, en met verwijlintresten conform de wettelijke intrestvoet dan wel conform de wet betalingsachterstand van 2 augustus 2002 met betrekking tot handelstransacties, waarbij elke begonnen maand als volledig verlopen wordt beschouwd.

6.7 ROGO CP BV behoudt zich het recht voor om een voorschotfactuur op te maken of betalingswaarborgen te eisen. Bij niet-betaling van een voorschotfactuur op de vervaldag behoudt ROGO CP BV zich het recht voor om de uitvoering van de overeenkomst te staken in afwachting van de volledige betaling, zonder dat door de klant hiervoor een schadevergoeding kan worden geëist.

6.8 Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene voorwaarden.

7. Levering
7.1 ROGO CP BV levert de nodige inspanningen om de verkochte artikelen zo snel als mogelijk bij de klant aan te leveren.

7.2 Omstandigheden buiten de wil en macht om van ROGO CP BV kunnen ertoe leiden dat de bestellingen vertragingen oplopen. Ingevolgde daarvan is elke vooropgestelde leveringsdatum een niet-bindende indicatie van een datum van levering. Klanten kunnen hieruit geen rechten of voordelen putten. ROGO CP BV kan geenszins aansprakelijk worden gesteld in gevolge van een vertraagde levering.

7.3 Als plaats van de levering geldt het adres dat de klant aan ROGO CP BV kenbaar heeft gemaakt. Het is de verplichting van de klant om een correct leveringsadres door te geven aan ROGO CP BV. Bijkomende kosten ten gevolge van een foutief of onvolledig leveringsadres komen ten laste van de klant.

8. Eigendomsvoorbehoud

8.1 ROGO CP BV behoudt de exclusieve eigendom van alle door haar geleverde artikelen tot alle bedragen dewelke uit hoofde van de levering verschuldigd zijn, inclusief de eventueel in geval van laattijdige betaling verschuldigde forfaitaire schadevergoeding, intresten en kosten, integraal zijn voldaan.

9. Klachten

9.1 De klant controleert de goede staat van het geleverde artikel alsook de conformiteit van de artikelen bij de in ontvangst name.
9.2 Alle klachten moeten binnen een periode van 2 werkdagen na de levering van de artikelen, volledig en duidelijk omschreven, worden bezorgd aan ROGO CP BV.

9.3 Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van haar betalingsverplichtingen.
9.4 ROGO CP BV verbindt zich ertoe om de klacht binnen een termijn van 14 dagen na ontvangst ervan te bestuderen en te beantwoorden. Als een klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan wordt dit door ROGO CP BV aan de klant meegedeeld.

10. Overmacht

10.1 In geval van overmacht is ROGO CP BV bevrijd van om het even welke verbintenis zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding of terubetaling van de reeds betaalde bedragen.

10.2 Onder overmacht worden alle omstandigheden begrepen die niet te wijten zijn aan een fout in hoofde van ROGO CP BV en die de uitvoering van diens verbintenissen onmogelijk maken, bemoeilijken, vertragen of kostelijker maken zoals onder meer, doch niet uitsluitend brand, ongevallen, stakingen, lockouts, uitzonderlijke verkeershinder, uitzonderlijke weersomstandigheden zoals storm, sneeuw of overstromingen, verhogingen van belastingen, taksen, retributies, heffingen, accijnzen en douanerechten of andere maatregelen van de overheid, wisselkoersfluctuaties, inflaties, pandemie of epidemie, oproer of oorlog, fouten van, vertragingen bij, prijsverhogingen door of overmacht bij leveranciers of diensten. Het ontoerekenbaar en onvermijdbaar karakter van voormelde omstandigheden wordt steeds geacht verworven te zijn.

11. Belastingen en heffingen

11.1 De klant is gehouden tot alle bijkomende belastingen en heffingen.
11.2
ROGO CP BV is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten geheven door derden.

12. Privacybeleid

12.1 De persoonsgegevens van de klant worden door ROGO CP BV verwerkt voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van de overeenkomst. Via info@rogo.be kan de klant steeds vragen stellen met betrekking tot de verwerking van haar persoonsgegevens. De klant kan eveneens meer informatie over de verwerking van haar persoonsgegevens terugvinden in de privacyverklaring (www.rogo.be) van ROGO CP BV.

13. Geschillen

13.1 Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen ROGO CP BV en de klant is steeds het Belgisch recht van toepassing.
13.2 De rechtbanken te Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen naar aanleiding van de overeenkomst met ROGO CP BV.

Webshop ontwikkeld door Brandwolves BVBA